Servicepolicy

Varför välja oss?

Tryggt och säkert att välja oss

När du väljer oss för personlig assistans kan du vara säker på att du får hjälp utifrån dina behov och önskemål. Våra avtalade insatser baseras på LSS och SoL och vi säkerställer kvaliteten med hjälp av vår servicepolicy.

Vår servicepolicy säkerställer kvaliteten för dig

 • Brukare och anhöriga bemöts med helhetsperspektiv genom att vi samlar in nödvändig kunskap.
 • Brukare och anhöriga bemöts med respekt, ödmjukhet och förståelse.
 • Brukare och anhöriga erbjuds goda valmöjligheter och mångfald genom att vi utnyttjar den sociala, kulturella och språkliga kompetensen i verksamheten.
 • Brukare och anhöriga får möjligheter att utforma, genomföra och följa upp insatserna tillsammans med personalen, utifrån brukarens individuella behov, förutsättningar och önskemål.
 • Brukare och anhöriga får välkomstsamtal och muntligt- skriftlig information om verksamhetens arbetsrutiner och arbetsplatsens telefon och adress samt ett servicekort för att få möjlighet att lämna sina synpunkter/klagomål.
 • Brukare och anhöriga erbjuds att delta i individuell assistansplanering. Kontaktperson utses i samråd med brukare och anhöriga. En genomförandeplan upprättas och utgår ifrån brukarens medicinska, funktionella och sociala behov och anger planerade insatser utifrån dessa. Genomförandeplanen följs sedan upp i samråd med brukaren.
 • Brukare och anhöriga informeras om aktiviteter och får stöd och uppmuntran för att skapa socialt nätverk och ha en meningsfull vardag och ett aktivt liv.
 • Brukare som har fysisk möjlighet skall erbjudas utomhusvistelse/promenader.
 • Brukare erbjuds insatser som stärker dennes möjligheter att bo kvar i sin invanda miljö och leva ett självständigt liv i trygga förhållanden.
 • Brukare och anhöriga erbjuds möjligheten att få uppleva och fira sina högtider utifrån kulturellt/etniskt ursprung.
 • Brukare och anhöriga får personal som följer sekretess för både muntliga och skriftliga uppgifter.
 • Brukare och anhöriga kan känna trygghet genom att stöld eller annan typ brott alltid polisanmäls.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information om personlig assistans. Vi finns på e-post: info@saxenaomsorg.se, telefon: 08-580 800 06.