معرفی

مراقبت و نگهداری ساک ِسنا در خدمت يک زندگی روزمره آسانتر

واحد مراقبت و نگهداری ساک ِسنا در خدمت افراد دارای معلوليت و خويشاوندان آنهاست تا بتوانند از طريق ارائه دستياری شخصی، پرسنل جايگزين و بکارگماری فرد راهنما به شيوه ای زندگی کنند که حق آنهاست. ما همچنين مشاوره و راهنمائی، حمايت و کمک حقوقی نيز طی تمامی مراحل کار ارائه می کنيم.

آرمان ما دستيابی به حداکثر خدمات اجتماعی از طريق تقويت امکانات فرد برای يک زندگی حتی الامکان مستقل و غيروابسته و همچنين شرکت در فعاليتهای اجتماعی است.

پروفايل

 کارکنان ما دارای پيشينه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و زبانی بوده و از تخصصها و شايستگی های متنوع برخوردارند و دارای رده های سنی مختلفی هستند. ما يک تنوع منحصر بفردی را ارائه می کنيم که امکانات چند جانبه و گزينه های متعددی را برای فرد ايجاد می کند.

ما خدمات دستياری، فرد راهنما و پرسنل جايگزين در گروههای زبانی مختلفی مانند يونانی، ُترکی، ُکردی، اسپانيائی، فارسی، لهستانی، عربی، انگليسی، روسی، تيگرينيائی، صربی، کرواسی و بوسنيائی و غيره ارائه می کنيم.

تخصص ما در فعاليتهای فرهنگی، اوقات فراغت و ورزشی برای افراد دارای معلوليت زير 65 سال است.

صلاحيت و تجربه

کارکنان ما دارای تحصيلات شايسته ای هستند و از تجربه طولانی در کار با افراد دارای معلوليت برخوردارند. تعدادی چند از پرسنل ما خود دارای تجربه شخصی در مورد خويشاوند دارای معلوليت هستند.

خدمات اضافی

ما خدمات منزل مانند نظافت، نظافت هنگام نقل مکان، تميز کردن شيشه های پنجره و غيره ارائه می کنيم.

Download company info in persian as PDF file >>

اطلاعات تماس

070-4185254 يا 08-58080006 :ت

Centrumslingan 51, 171 45 Solna :آ

info@saxenaomsorg.se :الکترونيکی پ

www. saxenaomsorg.se :اينترنتی س